Farmàcia Gaspar Linares
Promotor: Gaspar Linares
Actuacions:

Projecte d'obres
Projecte tècnic de prevenció i seguretat contra incendis
Coordinació de Seguretat i Salut
Direcció facultativa

Data: Maig 2013