PROJECTES EXECUTIUS
Serttec dóna forma al document perceptiu que serveix com a base per a poder executar les obres de construcció. En el projecte executiu es defineix amb detall cadascú dels elements que componen l'edifici i permet conèixer amb detall l'abast econòmic de l'actuació.

Serttec elabora projectes dins dels següents camps:

I. Obra civil
1. Urbanitzacions
2. Plans Parcials
3. Carreteres, camins i vials
4. Estacions depuradores d’aigües residuals
5. Plantes potabilitzadores
6. Aixecaments per estudis topogràfics
7. Elements de contenció
II. Edificació industrial i comercial
1. Naus industrials
2. Complexos comercials
3. Pavellons esportius
4. Parcs logístics
5. Captació de sòl residencial i industrial
III. Instal·lacions
1. Electrificació: alta i baixa tensió
2. Protecció contra incendis
3. Instal·lacions de gas
4. Climatització
5. Extracció i ventilació
6. Sanejament
7. Abastament d’aigua potable
8. Aire comprimit
9. Energies renovables
10. Emmagatzematge de productes químics, petrolífers, GLP, GN,...