PROJECTES BÀSICS
Serttec intervé en la fase de treball on els tècnics formulen propostes constructives d'obra civil i instal·lacions, complint amb la normativa vigent i amb les normes o peticions del client, per obtenir la corresponent llicència d'obra.

Són les bases de partida i els paràmetres de càlcul que posteriorment en el projecte executiu es definiran amb més detall. Alhora, es realitza una primera aproximació del cost de la inversió a realitzar, desglossat en capítols.